Social Justice Curriculum Information

Summary: Social Justice Curriculum Information

Social Justice Curriculum at Olympic Hills


Esta carta y la Guia de Justicia Social para Casa estan disponible.

Thư này và Hướng dẫn về Trang chủ Công bằng Xã hội có sẵn bằng Tiếng Việt.

هذة الرسالة ودليل منزل العدالة الاجتماعية متوفرة في لغتك هنا.

(This letter and the Social Justice Home Guide are available in Tigrinya, Somali, Spanish, Vietnamese, and Arabic)


At Olympic Hills we are committed to anti-racist education. To best serve our diverse community, we are excited to share that we have created a new Social Justice Curriculum we will teach every week this year!  

We will guide students to critically examine themselves and their place in the world, learn about the diversity of our community, and learn how to act towards social justice. We want to empower students to have a voice, giving confidence for students to speak about their unique stories while also guiding students to listen, learn, and advocate for each other.  

We know this work is complicated and can be uncomfortable. As a learning community, we need your help to make these lessons more meaningful! The discussion and activities we do in class can’t reach the depths they can at home with you. Your shared past and intimate relationship with your child(ren) simply can’t be replicated in the classroom, and we hope the learning opportunities and attached flyer will help you connect with your child about this content.  

Here are the next steps we’d love from you at home!

  • Post the attached card somewhere in your home and visit it often.  Discuss at dinner, on a walk, anytime you’re together!
  • Ask your child what they did in their weekly social justice lesson.  What book did they read?  Did they write in their Social Justice Journal at school?  Do they have an assignment on SeeSaw they can show you?  Do they have any questions?

Finally, we want students to have more access to the books we use in our lessons. If you would like to Donate some books from our Identity Unit to our wish list. Thank you so much for your support.

Let’s learn together! 

The Olympic Hills Staff

Social Justice Curriculum at Olympic Hills


Waxaad halkan ka heli kartaa warqaddan ku sabsan Hagaha Guriga ee Cadalaada Bulshada.

Esta carta y la Guia de Justicia Social para Casa estan disponible.

Thư này và Hướng dẫn về Trang chủ Công bằng Xã hội có sẵn bằng Tiếng Việt.

هذة الرسالة ودليل منزل العدالة الاجتماعية متوفرة في لغتك هنا.

(This letter and the Social Justice Home Guide are available in Tigrinya, Somali, Spanish, Vietnamese, and Arabic)


En Olympic Hills hicimos un compromiso con la educación antirracista. Para poder servir mejor a nuestra diversa comunidad, estamos contentos de poder compartir el que hemos creado un nuevo plan de estudio de Justicia Social el cual estaremos enseñando en la clase durante este año!

 Vamos a guiar a los estudiantes a tener una mirada crítica tanto consigo mismo y de su lugar en el mundo, aprender sobre la diversidad de nuestra comunidad, y aprender como nuestros actos se dirijan hacia la justicia social. Queremos empoderar a nuestros estudiantes a que tengan vos, hacer sentir a los estudiantes confidentes de poder compartir sus historias únicas y también llamar a los estudiantes a escuchar y aprender los unos de los otros.

 Sabemos que estas materias son complicadas y a veces sentirse incómodo. Como somos una comunidad en crecimiento, necesitamos su ayuda para poder hacer estas lecciones mas significantes! Las conversaciones y actividades que hacemos en la clase no necesariamente impiden el que ustedes puedan hacerlo junto en casa. Su pasado juntos como su relación con su hijo(a) simplemente no puede ser replicado en el salón, y esperamos que esta oportunidad de aprendizaje y los archivos adjuntos sirvan para conectarse con su hijo(a) sobre este contenido.

Aquí están los siguientes pasos que nos encantaría que siguieran en casa!

  • Ponga la carta adherida en algún lugar de la casa y léala de vez en cuando. Convérselo durante la cena, caminando o en cualquier momento en que estén juntos!
  • Su nuevo diario de justicia social. Su hijo(a) puede usar este diario y la familia pueden escribir dibujar sobre sus conversaciones sobre la justicia social.

Finalmente, esperamos que los estudiantes tengan acceso a los libros que usamos en nuestras lecciones fuera de la escuela. Si desea donar algunos libros de nuestra Unidad de Identidad a nuestra lista de deseos, visite este sitio web.

Muchas gracias por su apoyo.

Vamos aprendiendo juntos!

El Personal de Olympic Hills.

Social Justice Curriculum at Olympic Hills


Waxaad halkan ka heli kartaa warqaddan ku sabsan Hagaha Guriga ee Cadalaada Bulshada.

Esta carta y la Guia de Justicia Social para Casa estan disponible.

Thư này và Hướng dẫn về Trang chủ Công bằng Xã hội có sẵn bằng Tiếng Việt.

هذة الرسالة ودليل منزل العدالة الاجتماعية متوفرة في لغتك هنا.

(This letter and the Social Justice Home Guide are available in Tigrinya, Somali, Spanish, Vietnamese, and Arabic)


Trường tiểu học Olympic Hills bảo đảm sự giáo dục không phân biệt chủng tộc.

Nhằm phục vụ tốt nhất trong cộng đồng gồm nhiều sắc tộc của chúng ta, nhà trường vô cùng hào hứng với một Chương trình Giảng dạy mới về sự Công bằng Xã hội (Social Justice Curriculum).  Chương trình này sẽ được giảng dạy vào mỗi tuần trong năm nay! 

Nhà trường sẽ hướng dẫn các em biết đánh giá về bản thân và vị trí của mình dù ở bất cứ nơi nào trong xã hội, giúp các em tìm hiểu về sự đa dạng trong cộng đồng, và phản ứng thế nào tới ảnh hưởng công bằng trong xã hội. Nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em có tiếng nói, sự tự tin về bản thân đồng thời hướng dẫn các em biết lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. 

Chúng tôi biết điều này rất nhạy cảm và khá phức tạp. Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, nhà trường cần sự giúp đỡ của quí vị để những bài dạy có ý nghĩa hơn! Tất nhiên, các buổi thảo luận và những sinh hoạt trong lớp không bằng lúc các em cùng gia đình. Những chia sẻ cùng tình thương yêu của quí vị giành thời gian cùng sinh hoạt với con em thật là vô giá.  Nhà trường hy vọng những tờ flyer đính kèm sẽ được quý vị cùng thực hành với con em mình, nhằm hiểu rõ hơn về những gì các em đã học về quan điểm trên.

Dưới đây là các bước tiếp theo nhà trường rất mong được sự hưởng ứng của quí vị cùng thực hiện lúc ở nhà!

Dán những mẫu giấy nhỏ (card) ở nơi cả nhà đều dễ nhìn thấy.  Bàn luận về điều đó thường xuyên, bất cứ lúc nào gia đình có cơ hội gần nhau, như là buổi cơm tối, buổi đi bộ với nhau.

Cuối cùng, chúng tôi muốn học sinh tiếp cận nhiều hơn với những cuốn sách mà chúng tôi sử dụng trong các bài học. Nếu bạn muốn tặng một số sách từ Đơn vị nhận dạng của chúng tôi vào danh sách mong muốn của chúng tôi, hãy truy cập trang web này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ của bạn.

Hãy cùng nhau học hỏi!

Nhóm giáo viên trường Olympic Hills

Social Justice Curriculum at Olympic Hills


Waxaad halkan ka heli kartaa warqaddan ku sabsan Hagaha Guriga ee Cadalaada Bulshada.

Esta carta y la Guia de Justicia Social para Casa estan disponible.

Thư này và Hướng dẫn về Trang chủ Công bằng Xã hội có sẵn bằng Tiếng Việt.

هذة الرسالة ودليل منزل العدالة الاجتماعية متوفرة في لغتك هنا.

(This letter and the Social Justice Home Guide are available in Tigrinya, Somali, Spanish, Vietnamese, and Arabic)


ዝኸበርኩም ናይ ኦለምፒክ ሂልስ ወለዲ፥-

ኣብ ኦሎምፒክ ሂልስ ንጸረ-ጸሊም  ዘርኢ ንምትግባር መብጽዓ ኣቲና ኢና፥

ብዝተኻእለ መጠን ነዚ ካብ ዝተፈላለየ ዘርኢ ዘለዎ ኮሙኒቲ ቤት ትምህርትና ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ብዛዕባ ሶሻል ጃስትስ ንክንምህር ፕሮግራም ኣውጺና ኣሎና።-

ንተመሃሮና ኣበየናይ መደብ ነብሶም ከምዝሰርዑዋን ከማኡውን ብዛዕባ ናይ ኮሚኒቲ ብዙሕነትን ንምህሮም። ብተወሳኪ

ብነብሰተኣማንነት ሓሳባቶም ንኽገልጹን ንኻልኦት ኣብ ምጥባቅ ግደ ክጻወቱን ንምህሮም።

ከም ዝፍለጥ እዚ ትምህርቲ ዝተሓላለኸን ንኽትምህሮ እውን ዘይጥጡሕ ምዃኑ ርዱእ ስለዝኾነ መታን ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ናታትኩም/ ናይ ወለዲ ምትሕብባር ብዝለዓለ ደረጃ ኣድላይ ኢዩ። ንሱ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተማህርዎ ዕምቖት ክህልዎ ሰለ ዘይክእል፣ ኣብ ገዛ ምስ ናይ ግዜ ቑልዕነትኩም ብዕላል መልክዕ ብምዝማድ ብዕምቖት ብምምይያጥ /ብምስፋሕ ተሳትፈኹም ከተዕዝዙ ንሓትት።

እዞም ዝስዕቡ እብ ገዛ ዘትይሎም፥-

ንደቅኩም ጆርናሎም ኣብ ምውቃብ ተሓባበርዎም ፣ ከማኡ’ውን ናትኩም  ሓሳባት ከተስፍርሉን ክትስእልሉን ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መዛዘሚ ካብ ትምህርቲ ወጻኢ መጽሓፍቲ ንነብሶ ወይ ውን ንምብርካት ኣዚ ዌብ ሳይት ብምጥቓም ክትረኽቡ

ትኽእሉ።

ኝምሕጋዝኩም ነመስግን።

Arabic

ونحن في أولمبيك هيلز ملتزمون بالتعليم المناهض للعنصرية.  لخدمة مجتمعنا المتنوع على أفضل نحو، نحن متحمسون لمشاركة أننا أنشأنا منهجًا جديدًا للعدالة الاجتماعية سنعلمه يوم الأربعاء هذا العام! 

سوف نرشد الطلاب إلى دراسة أنفسهم ومكانتهم في العالم بشكل نقدي، والتعرف على تنوع مجتمعنا، وتعلم كيفية التصرف نحو العدالة الاجتماعية. نحن نريد تمكين الطلاب من الحصول على صوت، وإعطاء الثقة للطلاب للتحدث عن قصصهم الفريدة مع توجيه الطلاب أيضًا للاستماع والتعلم من بعضهم البعض. 

ونحن نعلم أن هذا العمل معقد ويمكن أن يكون غير مريح. كمجتمع تعليمي، نحن بحاجة لمساعدتكم لجعل هذه الدروس أكثر جدوى! لا يمكن للمناقشة والأنشطة التي نقوم بها في الصف أن تصل إلى الأعماق التي يمكنهم الوصول إليها في المنزل معك. لا يمكن تكرار علاقتك المشتركة السابقة والحميمة مع طفلك ببساطة في الفصول الدراسية، ونأمل أن تساعدك فرص التعلم والنشرة الإعلانية المرفقة على التواصل مع طفلك

Social Justice Curriculum at Olympic Hills


Waxaad halkan ka heli kartaa warqaddan ku sabsan Hagaha Guriga ee Cadalaada Bulshada.

Esta carta y la Guia de Justicia Social para Casa estan disponible.

Thư này và Hướng dẫn về Trang chủ Công bằng Xã hội có sẵn bằng Tiếng Việt.

هذة الرسالة ودليل منزل العدالة الاجتماعية متوفرة في لغتك هنا.

(This letter and the Social Justice Home Guide are available in Tigrinya, Somali, Spanish, Vietnamese, and Arabic)


At Olympic Hills waxaa naga go’an inaan ka hortgno cunsuriyada. Sida ugu wangaagsan ee loogu adeego bulshadeena kala duwan, waxaan ku faraxsanahey inaan idinla wadaagno inaan sameeyney Manhajka cadaalada Bulshada. Waxaan bilaabeyna inaan dhigno isbuuc walbo sanadkan oo dhan.

Waxaan ku hagi doona ardayda inay si adag isu baraan naftooda iyo Meesha eey ka joogaan aduunkan manta, wax ka bartaan kala duwanaanta bulshadayada kala duwan, iyo ay bartaan sida loogu dhaqmo dhanka caddaalda bulshada. Waxaan rabnaa inaan ku xoojino ardayda inay yeeshaan cod, kalsooni siinaya ardayda inay ka hadlaan sheekiiyinkooda u gaarka ah iyagoo waliba ardayda la wadagyo inay is dhageystaan oo wax kala bartaan.

Waan ognahey iney shaqadan dhib badan tahey aadna u adagtey holgalkeeda. Hadaan nahay bahada wax barashada, wanaan idinkaga baahanahey caawimaad si casharadan ay u noqodaan kuwa macno leh! Dooda iyo waxqabadyada aan ku qabano fasalka ma gaari karaan qoto-dheer ay guriga ku yimaadan. Xiirirka aad la wadagto ilmahaga ma aha mid anaka aan la yeelan karno markuu na la joogo fasalka. Waxaan rajeyneynaa in fursadaha waxbarasho ee warqadan ku lifaaqan ay kaa cawin doonaan inaad kula xiriirto ilmahaga waxyaabaha ku saabsan waxyabahaan.

Waa kuwan tallaabooyinka xiga ee aan jeclaan lahey in aan guriga ka helno!

Aad baad ugu mahsantahiin taageeridiina!

Aan Wada Barano!

The Olympic Hills Staff